Af René Schneider, Rækkevej 4, 8370 Hadsten. Byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti

”Jo tidligere man begynder at ryge, jo større vil afhængigheden sandsynligvis blive. Unge mennesker, der begynder at ryge, har derfor ofte sværere ved at stoppe. Forskningen viser desuden, at unge, der ryger, også ofte har en usund livsstil på andre områder”.

Ovenstående er ikke noget, jeg har fundet på. Det et ordret citat fra Sundhedsstyrelsen, og her er lidt flere facts:                                                                                                  

”Rygning er den største enkeltstående årsag til sygdom og død i Danmark! Ca. 13.600 mennesker dør årligt som følge af rygning. Samtidig er rygningen meget skævt fordelt og dermed også den største enkeltfaktor, der skaber ulighed i sundhed i Danmark. Fire ud af fem rygere starter, før de er 18 år. Og hvis de unge fortsætter med at ryge som voksne, vil næsten hver tredje af dem dø af det”.

Derfor er det vores absolutte pligt at hjælpe de unge med at kvitte smøgerne. Allerhelst at sørge for, at de aldrig begynder med at ryge…

Hvordan står det så til med de unges rygevaner her i Favrskov? Det har jeg spurgt direktør for Børn og Kultur, Hans Minor Vedel, om. Hans svar til mig er også tilgået samtlige byrådsmedlemmer.

Favrskov Kommune tilsluttede sig i 2018 det nationale partnerskab ”Røgfri Fremtid”, der har som målsætning at ingen unge skal ryge, når vi når frem til 2030. 

Mine spørgsmål til Hans Minor Vedel og hans svar på samme kan ses på min hjemmeside: reneschneider.dk

Desværre må jeg konstatere, at det går i ”snegletempo” med at implementere målsætningerne i ”Røgfri Fremtid” her i Favrskov Kommune…

Tilbage i 2017 anslog man, at omkring 14 pct. af de ældste skoleelver var rygere. De seneste tal fra primo maj 2021 fortæller, at 16,5 pct. af 10. klasses eleverne er rygere… Og på mit spørgsmål om, hvorvidt der er forbud mod at forlade skolerne i skoletiden for at gå ud for at ryge, er svaret, at på en enkelt skole må 9. klasses eleverne gerne gå ud for at ryge. Det samme må 10. klasses eleverne på en anden af kommunens folkeskoler…

Det er ganske enkelt ikke godt nok!

Svar modtaget d. 5. maj 2021

Svar fra Favrskov Kommune, Hans Minor Vedel

Kære René Schneider

Nedenfor følger svar på dine spørgsmål om rygning. Du må endelig sige til hvis svarene giver anledning til nye spørgsmål. Denne mail sendes også til byrådet til orientering.

1. Hvilke konkrete tiltag har Favrskov Kommune iværksat i forbindelse med vedtagelsen af  loven om den nationale handlingsplan?

Den nationale handlingsplan understøtter det arbejde, der gøres i Favrskov Kommune for at forebygge og bremse rygning blandt børn og unge.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021-24 besluttede Byrådet at afsætte 200.000 kr. i henholdsvis 2021 og 2022 til at styrke den forebyggende indsats målrettet unges brug af tobak, snus og rusmidler. Gennem indsatsen skal unge informeres om skadevirkninger ved brug af tobak og rusmidler med henblik på at forebygge, at de begynder at ryge, benytte andre tobaks- og nikotinprodukter (fx snus), få et uhensigtsmæssig forbrug af alkohol eller tage euforiserende stoffer. I indsatsen skal der samtidig være fokus på at styrke børn og unges sociale kompetencer og træne dem i at modstå det sociale pres, der kan opstå, når de ser at andre fx ryger.

Som led i udmøntningen af midlerne samarbejdes med skolerne om at tilrettelægge en særlig undervisning på baggrund af undersøgelser blandt de ældste klasser om elevernes nuværende viden om rygning og andre nikotinprodukter samt alkohol og euforiserende stoffer. Indsatsen i forhold til folkeskolerne er dog lidt forsinket i forhold til de oprindelige planer, da det har været nødvendigt at prioritere tid til nye opgaver og andre måder at gøre tingene på som følge af corona-pandemien.

Favrskov Kommune er en del af et midtjysk partnerskab, som skal understøtte de midtjyske ungdomsuddannelser i at implementere tobaksfri skoletid. Partnerskabet er etableret på initiativ af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland og består af de midtjyske kommuner, Region Midtjylland, Kræftens Bekæmpelse samt ungdomsuddannelser og FGU-skoler i det midtjyske.

Omdrejningspunktet for partnerskabet er en hjemmeside, som bl.a. samler inspiration, erfaringer og konkrete værktøjer med relevans for ungdomsuddannelserne.

Favrskov Kommune samarbejder med Favrskov Gymnasium, Den jyske Haandværkerskole og FGU Østjylland om at understøtte arbejdet med at implementere den nye lovgivning.

I forhold til Favrskov Gymnasium vil sundhedsplejen være tilgængelig på skolerne i nogle frikvarterer og afholde mindre events, der sætter fokus på skadevirkninger ved tobak. Ved behov tilbydes rygestopkurser.

Den jyske Haandværkerskole, hvor forholdsvis mange elever og medarbejdere ryger, arbejdes der med en handleplan i forhold til rygning. Her tilbyder Favrskov Kommune rådgivning og rygestopkurser. Skolen vil som del første del af planen have fokus på rygestop blandt lærerne og dernæst blandt eleverne.

Der samarbejdes ligeledes med FGU Østjylland, hvor Favrskov Kommune tilbyder løbende dialog og sparring. Der er planlagt deltagelse i et personalemøde, hvor underviserne klædes på til at tage samtalen med leverne, og en rygestopkonsulent vil deltage i undervisning af eleverne og være synlig på skolen. Også her kan tilbydes rygestopkurser.

Det forventes, at der i løbet af 2021 og 2022 opbygges viden, metoder og materialer, som også kan anvendes i forebyggelsesindsatsen efter 2023.

                                                                               

2. Er der iværksat konkrete tiltag på kommunens folkeskoler?  Og hvilke?

Alle skoler arbejder primært med rygning og røgfri fremtid ud fra materialet Social pejling (”alle de andre gør det”) i 5.-6. klasse. Social pejling startes i 5. klasse og fortsætter i 6. klasse. Forældre inddrages, hvor det er relevant, fx i forhold til flertalsmisforståelser, primært med udgangspunkt i rygning.  Flere skoler nævner også arbejde med røgfri fremtid på mellemtrinnet i forbindelse med temaugen Uge Sex – Generelt om sundhed.

Flere skoler med udskolingsklasser (7.-9. klasse) anvender Kræftens Bekæmpelses X:IT-materiale i udskolingen (7.-9. klasse), ligesom rygning indgår som en del af endagsforløbet Sundhedseksperimentariet i 8. klasse, som Sundhedsplejen normalvis forestår. De unge får her mulighed for gennem aktiviteter at afprøve, hvordan kroppen reagerer overfor usunde vaner som rygning, alkohol og stress mv. Det har dog ikke været muligt for Sundhedsplejen at prioritere at gennemføre forløbet i indeværende skoleår pga. corona.                        

3. Har kommunen et overordnet billede af, hvor mange elever på de forskellige klassetrin, der ryger dagligt eller lejlighedsvis? Og hvordan ser udviklingen af antal rygere blandt eleverne ud over de seneste 3 år?              

Nedenstående andele er beregnet på baggrund af skolernes egne vurderinger af antallet af elever der ryger primo maj 2021:

0 elever i 4.-6. klasse           

1,5 pct. i 7. klasse               

2,7 pct. i 8. klasse               

4,9 pct. i 9. klasse               

16,5 pct. i 10. klasse

                                                              

4. Er der forbud på alle kommunens folkeskoler mod at forlade den enkelte skoles matrikel i skoletiden for at kunne ryge?                                                                            

Ja. På nær en skole, hvor 9. klasse må forlade skolens matrikel i skoletiden og en anden skole, hvor 10. klasse må forlade skolens matrikel.

Venlig hilsen

Hans Minor Vedel

Direktør

Børn og Kultur

Sendt til Børn & Kultur d. 25. april 2021

Spørgsmål til Favrskov Kommune, Hans Minor Vedel

Kære Hans Minor Vedel

Som kandidat til kommunalvalget i november, har jeg 4 spørgsmål om rygning på vores kommunale folkeskoler (se vedhæftet bilag).

Jeg imødeser dine kommentar og svar.

Med venlig hilsen

René Schneider

Jeg bruger cookies på reneschneider.dk. Nogle sikrer at sitet virker, mens andre samler data ind til forbedring af din brugeroplevelse og markedsføring. Du kan altid slette cookies fra reneschneider.dk igen. Se mere om cookies her.